Trouw september 2007
Trouw september 2007

Zesje is een investering met een goed rendement

Studenten zijn hun eigen drukke baasjes geworden en moeten dus pragmatisch zijn.

Crit Jamin, loopbaanadviseur

Studenten kunnen tegenwoor¬dig met zeer veel zaken tege¬lijk bezig zijn. Maar bij het pri-oriteiten stellen staat het afronden van een studieonderdeel op een ho¬ge plaats. Afstuderen is immers noodzakelijk om verder te kunnen met je (beroeps-) leven. Een aanspre¬kend cijfer halen heeft echter geen hoge prioriteit. 'Efficiënt werken' betekent een zes halen, een knappe ondernemersprestaties.

Het heeft alles te maken met de fi¬nanciële situatie van studenten. Rondkomen is een eerste vereiste, de studiebeurs is niet genoeg. Veel stu¬denten hebben een bijbaan die veel verantwoordelijkheid eist. Ze verto¬nen op hun werk vaak een grote on¬dernemendheid. Soms hebben ze het (niet altijd terechte) gevoel dat ze op het werk meer leren dan op school.

Ook netwerken kost veel tijd. Via mobieltje en computer bouwen stu¬denten aan een solide netwerk - weer een bewijs van verstandig on¬dernemerschap. Zonder netwerk geen klanten en geen hulp bij pro¬blemen. En tot slot zijn studenten ook nog veel energie kwijt aan uit¬gaan, vakanties en sport. Dat is slim, want iedereen moet regelmatig de accu opladen.

Met bovenstaande taken is de stu¬dent met recht te typeren als een 'portfoliowerker', die zijn activitei¬ten spreidt als een ondernemer. Met het geld van de bijbaan kan hij de in¬vestering in de studie rond krijgen. Dat betekent een lage studieschuld en minder afhankelijkheid van ou-ders: een teken van op eigen benen staan en je broek zelf ophouden.

Het onderwijs heeft flinke bezuini¬gingen achter de rug. De productivi¬teit is omhoog gegaan, maar de stu¬denten hebben minder contact met hun docenten. Het is helemaal niet vreemd dat studenten veel thuis ach¬ter de computer zitten en weinig uren op school doorbrengen. Als de docenten weinig tijd voor hen heb¬ben, er veel lesuitval is, en ze regel¬matig vertraging hebben met bus en trein, dan is een lager schoolbezoek het resultaat. De opleiding is in de perceptie van de student meer een ontmoetingsplek, zeker geen uitda¬gende leersituatie.

Opleidingen bieden wel (studie-) loopbaanbegeleiding. Maar dit staat nog in de kinderschoenen en iedere opleiding mag daar veel zelf uitvin¬den. Voorlopig zetten we de student onvoldoende op het spoor van het creëren van en wellicht excelleren in een eigen loopbaan. Ze functioneren nu in een omgeving waar het beha¬len van alle cijfers al veel tijd kost. Met zesjes scoren redt men zich pri¬ma. Een gemiste kans om jongeren te steunen en te adviseren in hun soms niet al te handige, maar wel aanwezige ondernemingszin.

Het probleem is dus niet de zesjes-cultuur. De opleiding is te weinig een uitdagende leeromgeving, waar je aan de toekomst kunt werken en geprikkeld wordt je grenzen te verleg-gen en een imponerende prestatie neer te zetten.

Studenten zijn drukke baasjes die hun eigen onderneming met veel kunst en vliegwerk in de lucht hou¬den. En wie vraagt dan later nog naar je cijferlijst en waardeert die hoge cijfers? Alleen bij een selecte groep topwerkgevers en bij een studie aan een prestigieus instituut heb je de lijst nodig. Dat geldt maar voor een kleine groep van de studenten. Een zes is dan een afgepaste investering met een goed rendement. De markt vraagt er immers niet naar, op een enkele moraalridder na. Premier Balkenende hoeft zich geen zorgen te maken. Het ondernemen zit er bij studenten goed in.

    Contact

© 2010 DE ESDOOM All rights reserved.
Adres:      Coulissen 119 4811 DX Breda
Telefoon:   06-42371507
E-mail:     info@esdoorn.org
Banknummer: ING 9691574
IBAN:       NL92INGB0009691574
BIC:        INGBNL2A
KvK:        20152429